Κανονισμός Αθλητών

Σωματείο Αναγνωρισμένο Γ.Γ.Α.(ΦΔ59)-Μέλος ΕΟΥΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.

Μάιος  2015

Αρ.πρωτ.:  753

ΠΡΟΣ:ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Κάθε αθλητής του Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. οφείλει:

 1. Να συμπληρώνει και να αποστέλλει άμεσα στην Γραμματεία του Ομίλου τυχόν αλλαγές στοιχείων του. Η αποστολή στοιχείων μπορεί να γίνεται στο email του Ομίλου (Noies.club@gmail.com).

 2. Για κάθε αίτημα, πρόβλημα κ.λ.π. να απευθύνεται στο Δ.Σ. γραπτώς.

 3. Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Ομίλου.

 4. Να συμμετέχει στην Αθλητική Επιτροπή προσφέροντας εθελοντικά την αμέριστη βοήθειά του.

 5. Να λειτουργεί βάσει των κανόνων της ευγενικής και συναδελφικής συμπεριφοράς.

 6. Να λειτουργεί με γνώμονα την διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, αθλητικών και λοιπών συμφερόντων του Ομίλου.

 7. Να συμμετέχει στους αγώνες που διοργανώνει ο Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.

 8. Να συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνουν άλλοι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.

 9. Να συμμετέχει σε αγώνες OPEN μόνο μετά από άδεια/απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου.

 10. Σε όσους και όποιους αγώνες συμμετέχει φέρει πάντα τα διακριτικά του Ομίλου.

 11. Απαγορεύεται οι Αθλητές να συνάπτουν προσωπικές συμφωνίες με χορηγούς  χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Ομίλου.

 12. Διατηρεί σε καλή κατάσταση το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

 13. Εξετάζεται μία φορά τον χρόνο από γιατρό, ο οποίος πιστοποιεί την εξέταση στο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

 14. Κάθε αθλητικό τμήμα έχει τον αρχηγό του ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των αθλητών και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εγγραφή τους στο Βιβλίο Ποινολογίου.

 15. Οι αρχηγοί των τμημάτων αναφέρονται στον Έφορο Αθλητισμού.

 16. Επιδεικνύει στους αγώνες συμπεριφορά που προάγει το  «Ευ αγωνίζεσθαι».

 17. Τηρεί επακριβώς τους Κανονισμούς και τις Προκηρύξεις των αγώνων.

 18. Να γνωρίζει το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ομίλου και τις Ανακοινώσεις του Δ.Σ.

 19. Οι αποφάσεις της  Γ.Σ. και του Δ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλους τους Αθλητές.

 20. Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. αντιμετωπίζεται με κυρώσεις από την Πειθαρχική Επιτροπή και βάσει του Καταστατικού του Ομίλου.

                                                Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                               Η Γεν. Γραμματέας

Α. Νικολακόπουλος                                                     Μ. Στεργίου

Ο Παρών Κανονισμός ενεκρίθει ομόφωνα στην συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της 6 Μαΐου 2015.